Обучения по наредби

Обученията се провеждат във връзка с актуализация на знанията и квалификацията на служителите. Извършват се в различна периодичност и имат задължителен характер, съгласно нормативната уредба.

Придобиване и потвърждаване на квалификационни групи за безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над 1000 V

Обучението се извършва, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и/или Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Загл. изм. – ДВ, БР. 19 ОТ 2005 г.).

Вид и периодичност на обучението за проверка на знанията:
Първоначално при постъпване на работа;
Веднъж на две години.

При успешно завършване на курса, обучените лица получават протокол и удостоверение (по образец).

Безопасност при работа с повдигателни съоръжения

Обучението се извършва, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – чл. 55, т. 3 и чл. 58, ал. 1

Вид и периодичност на обучението за проверка на знанията:
Първоначално обучение с проверка на знанията;
Ежегодно обучение с проверка на знанията.

При успешно завършване на курса, обучените лица получават протокол и сертификат.

Техническа експлоатация на енергообзавеждането

Обучението се извършва, съгласно Наредба 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Вид и периодичност на обучението за проверка на знанията:
Първоначално при постъпване на работа;
Веднъж на две години за изпълнителския персонал и на три години за ръководния персонал.

При успешно завършване на курса, обучените лица получават протокол и удостоверение (по образец).

Безопасност при работа със съоръжения с повишена опасност, в т.ч. съдове под налягане, съоръжения и инсталации за природен газ и експлоатацията на съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и др.

Обучението се извършва съгласно чл. 187, ал.1 т. 4 от “Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”, чл. 247, ал.2 т. 4 от “Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”, чл. 136, т. 8 от “Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове“

Вид и периодичност на обучението за проверка на знанията
Първоначално обучение;
Периодично обучение.

При успешно завършване на курса, обучените лица получават протокол и сертификат.