Професионални обучения

Лицензирани професии и специалности

• Металорежещи машини

• Машини и съоръжения за заваряване

Вижте повече

• Машини и съоръжения в металургията

• Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

Вижте повече

• Технология на неорганичните вещества

Вижте повече

• Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Вижте повече

• Технология на неорганичните вещества

Вижте повече

• Релсови пътища и съоръжения

• Пътища, магистрали и съоръжения

Вижте повече

• Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца

Вижте повече

• Експлоатация на съоръжения за пречистване на води

• Екология и опазване на околната среда

Вижте повече

• Продавач консултант

Вижте повече

• Финансова отчетност

Вижте повече

• Митническо и данъчно обслужване

Вижте повече

• Оперативно счетоводство

Вижте повече

• Бизнес администрация

Вижте повече

• Административно обслужване

Вижте повече

• Деловодство и архив

Вижте повече

• Текстообработване

Вижте повече

• Заваряване

Вижте повече

• Електрически машини и апарати

• Електрообзавеждане на производството

• Електрически инсталации

• Електроенергетика

Вижте повече

• Газова техника

• Топлотехника

• Възобновяеми енергийни източници

Вижте повече

• Експлоатация на парни и водогрейни котли

Вижте повече

• Автотранспортна техника

• Пътностроителна техника

Вижте повече

• Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

• Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Вижте повече

• Подземен и открит добив на полезни изкопаеми

• Добив на скални материали

• Обогатяване на полезни изкопаеми

• Обработка на скални материали

Вижте повече

• Проучвателно сондиране

Вижте повече

• Кофражи

• Армировка и бетон

• Зидария

• Мазилки и шпакловки

• Вътрешни облицовки и настилки

• Външни облицовки и настилки

• Бояджийски работи

• Строително дърводелство

• Строително тенекеджийство

• Покриви

• Машини и съоръжения за заваряване

Вижте повече

• Стоманобетонни конструкции

• Метални конструкции

• Сухо строителство

• Дограма и стъклопоставяне

• Изолации в строителството

Вижте повече

• Вътрешни ВиК мрежи

• Външни ВиК мрежи

Вижте повече

• Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Вижте повече

• Основни и довършителни работи

Вижте повече

• Озеленяване и цветарство

Вижте повече

• Механизация на горското стопанство

Вижте повече

• Лесокултурни дейности

• Дърводобив

• Билкарство

Вижте повече

• Подпомагане на деца

• Подпомагане на възрастни

Вижте повече

• Организация на хотелиерството

• Организация на дейностите в местата за настаняване

Вижте повече

• Организация на обслужването в хотелиерството

Вижте повече

• Хотелиерство

Вижте повече

• Производство и обслужване  на заведенията за хранене и развлечения

• Кетеринг

Вижте повече

• Производство на кулинарни изделия и напитки

Вижте повече

• Обслужване на заведения в обществено хранене

Вижте повече

• Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

• Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

Вижте повече

• Организация на туризма и свободното време

• Селски туризъм

Вижте повече

• Туристическа анимация

Вижте повече

• Банкова охрана и инкасова дейност

• Лична охрана

• Физическа охрана на обекти

Вижте повече

• Металургия на цветните метали

Вижте повече

• Стругарство

Вижте повече

• Шлосерство

Вижте повече

• Леярство

Вижте повече

• Лозаровинарство

Вижте повече

• Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

Вижте повече

• Недвижими имоти

Вижте повече

• Банково дело

Вижте повече

• Индустрия

• Търговия

• Икономика и мениджмънт

Вижте повече

• Икономическа информатика

Вижте повече

• Икономическо информационно осигуряване

Вижте повече

• Автоматизирани системи

Вижте повече

• Здравни грижи

Вижте повече