Проект “Повишаване на адаптивността на работниците и служителите в Елаците-Мед АД чрез обучение на работното място и интегрирано обучение по “Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“2007-2013 г.

Проектът е осъществен по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”. Той е насочен към повишаване на адаптивността и мобилността на работещите в Елаците-Мед АД, чрез подобряване на професионалните им умения и качества в ключови за предприятието професии. Част от професиите и специалностите, по които работещи са преминали обучения, са:

  • Чуждоезиково обучение;
  • Обучение по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване”;
  • Обучение по професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Пътностроителна техника”;
  • Обучение по професия „Оператор в минната промишленост”, специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми.