Професия „Монтьор на подемно- транспортна техника”, код 525060

1.1. Специалност „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация

1.2. Специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, втора степен на професионална квалификация

Документи след успешно завършено обучение

Курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация

Завършват с полагане на държавни квалификационни изпити по Национална изпитна програма по съответната професия и специалността, както следва:
Изпит по теория на професията и специалността;
Изпит по практика на професията и специалността.

 

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:
Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за II степен на професионална квалификация.

Курсовете за придобиване на правоспособност по част от професия

Завършват с изпити, както следва:
Изпит по теория на професията;
Изпит по практика на професията;

При успешно завършване на курса на обучение, обучените лица получават:
Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН), за обучение по част от професия, актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.

Свидетелство за правоспособност (по образец на ЦПО съгласно лиценза).