Професия „Оператор в минната промишленост”, код 544020

1.1. Специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми”, код 5440201, втора степен на професионална квалификация

1.2. Специалност „Добив на скални материали”, код 5440202, втора степен на професионална квалификация

1.3. Специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми”, код 5440203, втора степен на професионална квалификация

1.4. Специалност „Обработка на скални материали”, код 5440204, втора степен на професионална квалификация

Документи след успешно завършено обучение

Курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация

Завършват с полагане на държавни квалификационни изпити по Национална изпитна програма по съответната професия и специалността, както следва:
Изпит по теория на професията и специалността;
Изпит по практика на професията и специалността.

 

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:
Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за II степен на професионална квалификация.

Курсовете за придобиване на правоспособност по част от професия

Завършват с изпити, както следва:
Изпит по теория на професията;
Изпит по практика на професията;

 

При успешно завършване на курса на обучение, обучените лица получават:
Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН), за обучение по част от професия, актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.